Friday, March 28, 2008

Thaum chiv keeb . . .

Qhov pib. Ib yam li qhov nploj no lub npe hais, kuv tsim qhov nploj no kom qhia txog kuv tej kev ua dog ua dig. Kuv tsis tshua muaj ntau hais. Yog koj tuaj tshawb nrhiav tej yam ua muaj nuj nqis, thov txim. Koj nrhiav tsis tau ntawm no. Tsis tas li ntawd xwb. Yog tias koj xav nyeem kuv tej kev ua dog dig koj yuav tsum txawj ntawv Hmoob. Yog tsis txawj, ces kuv hais rau koj tias, thov mus saib luag tej qhov nploj. Txhob xav li cas. Kawm ntawv Hmoob kom txawj tso, koj mam li rov qab tuaj nyeem thiaj to taub nawb.

Ua tsaug rau nej sawvdaws uas txawj ntawv Hmoob lawm. Rau siab kawm. Txhob poob lus Hmoob. Kuv mam sim ua tib yam. Qhov nploj no pab kuv ceev kuv tej kev txawj ntse.

Kev hlub.