Thursday, April 24, 2008

Kuv ntxiv xi-ne-mas nawj!

Siab seb!! Yus saib tau mu-vis thaum yus nyeem txog kuv tej kev ua dog ua dig. Kuv nyiam tej mu-vis no heev.

Cia li saib. Cia li zoo siab.

Thursday, April 17, 2008

Kuv zoo nkauj heev, puas yog?

Hnub no, kuv xaiv ib daim duab kom sawvdaws paub kuv yog leejtwg. Txhob ntshai. Kuv tsis tau ib puas nees nkaum xyoo lawm. Tab sis mas, kuv hlub cov pog Hmoob heev. Thiab hauv kuv lub siab, kuv yog Hmoob tiag. Kuv nco Nplog Teb, ib qhov chaw tshwj xeeb heev uas peb cov poj koob yawm txwv ua liaj ua teb, khws noj khws haus, thiab ua neej nyob. Thaum kuv pom tus pog no, nws ua rau kuv nyob kaj siab lug thiab nco ntsoov puag thaum uas peb nyob tid.

Hmoob Teb, tsis ntev peb mam rov qab mus tau koj dua.

Friday, April 11, 2008

Tau haujlwm tshiab lawm. Thiaj li kawm tej lo lus Hmoob tshiab

Nyob zoo, sawvdaws.

Ob peb hnub tas los no, kuv tau ib txoj haujlwm tshiab. Hnub no yog thawj hnub kuv ua. Kuv teb xov tooj thaum neeg muaj teeb meem nrog lawv lub tshuab pov hawm tsev thiab nws khiav tsis zoo. Txoj haujlwm no tsis hnyav, tsis ntev saum no kuv yuav keej pab, tiamsis hnub no kuv kawm pab xwb. Kuv muaj sijhawm ua dog ua dig, kuv txawm siv internet nrhiav ub nrhiav no khoom Hmoob nyeem. Kuv nrhiav tau tej lo lus tshiab uas kuv tsis tau paub lawm. Kuv sau, nej thiaj li yuav paub. Peb sib to taub, puas yog?

thwvcib - brick
tuas - session
lub rheb - bus
ncav sijhawm - to be punctual
sib nug xov - to keep in touch
qhaj tsis tau - can't afford to miss it
daim ntawv ncig tebchaws - passport
qiv - to borrow

Tas li ntawd xwb.