Thursday, June 19, 2008

Twb txog sijhawm lauj!

Kuv sau li no vim tias muaj peb qhov uas muaj tshwm sim rau kuv.

Qhov thib ib:
Kuv rov sau ib zaj hauv kuv qhov ploj. Ntev no kuv tsis sau abtsi. Thov txim ntau. Kuv ua tub nkeeg thiaj tsis qhia kuv cov phooj ywg (nej sawvdaws) abtsi li txog kuv lub neej.

Qhov thib ob:
Kuv tsim ib qho Phau Ntsej Muag. Kuab Ci, Lace Face, thiab Ashley ntxias kuv tsim. Kuv muaj siab mos siab muag vim tias kuv yeej hais rau txhua leej txhia tus hais tias, "Phau Ntsej Muag ruam ua luaj li, tsis muaj nuj nqis dabtsi! Txhob siv! Sau tsab ntawv faib fab los yog hu xov tooj xwb!" Qhov tu siab mas, kuv tab tom tso kuv txhais ko taw hauv qhov ncauj noj. Tsis qab.

Qhov thib peb:
Nov yog qhov tseem ceeb tshaj plaws! Kuv tus hluas nkauj los tsev hnub Wednesday no xwb!! Twb txog sijhawm lauj!! Kuv caij nyuj hoom mus ntsib nws hnub tim nees nkaum yim. Kuv tos tsis tau!! Tej zaum nej paub lawm, wb mam sib yuav lub yim hli ntuj, hnub tim yim. Kuv zoo siab heev, thiab paub tias nws yog ib tug pojniam tshwj xeeb. Vajtswv pom zoo. Ntev no wb tsis tau sib pom, tiamsis hauv kuv lub siab kuv paub hais tias txoj kev sib yuav no yog txoj kev yog.

Zoo siab kawg!